Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą

UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW PRZEZNACZONYCH  DO   UŻYTKU  ZA  GRANICĄ


 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych   (Dz. U. z 2002, Nr 17,poz.164 z późn zm.)
§ 20.  1.  Jeżeli na wniosek osoby zainteresowanej dokument sporządzony w Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony do użytku za granicą ma być uwierzytelniony, uwierzytelnienie dokonywane jest w następujący sposób:

  1. 1.      na dokumencie sądowych autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia:
           a/  prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy;

     b/  prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny;

  1. 2.      na dokumencie notarialnym  autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy.
  2. 3.      na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.
           

2. Jeżeli na wniosek osoby zainteresowanej dokument sporządzony w Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony do użytku za granicą ma być uwierzytelniony przez przedstawicielstwo dyplomatyczne wykonujące funkcje konsularne lun urząd konsularny państwa obcego w Rzeczypospolitej Polskiej, autentyczność podpisu prezesa sądu okręgowego lub apelacyjnego, upoważnionego sędziego lub upoważnionego referendarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

Opłata za jeden dokument przedstawiony do uwierzytelnienia w sądzie  to 26,00 zł. Jest to opłata skarbowa. Należy jej dokonać w kasie urzędu.  Opłat można również dokonywać przelewem we Włocławku będzie to np. kasa Urzędu Miejskiego  przy ul. Zielony Rynek 11/13.  Pokwitowanie za dokonanie opłaty przedkłada się w sądzie.

Rejestr zmian dla: Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d