Skarga Nadzwyczajna

SKARGA  NADZWYCZAJNA

3 kwietnia 2018r. weszła w życie nowa Ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U z dnia 2 stycznia 2018r.poz.5).  Ustawa ta wprowadziła w życie możliwość składania skarg nadzwyczajnych.

Skargę nadzwyczajną składa się do Sądu Najwyższego.

Skargę nadzwyczajną może wnieść:

- Prokurator Generalny

- Rzecznik Praw Obywatelskich

oraz

w zakresie swojej właściwości:

- Prezes Prokuratorii Generalnej RP

- Rzecznik Praw Dziecka

- Rzecznik Praw Pacjenta

- Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

- Rzecznik Finansowy

- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skargi  nadzwyczajne rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Przy rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych uczestniczą ławnicy  Sądu Najwyższego.

Skarga  nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego

lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i jeżeli:

- orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP

- orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie

- zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych  nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Skarga nadzwyczajna nie jest dopuszczalna:

-  od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński.

-   od postanowienia  o przysposobieniu.

-   w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Skargi  nadzwyczajnej nie można oprzeć na zarzutach, będących przedmiotem rozpoznawania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie:

-  5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia.

-  1 roku od dnia  rozpoznania kasacji alko skargi kasacyjnej, jeżeli od orzeczenia została wniesiona.

-  w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które  uprawomocniły się po dniu 17 października 1997r.

Skarga nadzwyczajna może być wniesiona tylko 1 raz od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony.

Sąd Najwyższy może:

   w przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej:

- uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i stosownie do wyników rozprawy orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo umarza postępowanie.

-  oddala  skargę nadzwyczajną, jeżeli stwierdzi brak podstaw do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

-  może wystąpić z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego i może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przez Trybunałem Konstytucyjnym.

-  może też zażądać sporządzenia uzasadnienia, jeżeli nie zawiera go zaskarżone orzeczenie.

- jeżeli od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne lub przemawiają za tym zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, może ograniczyć się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie.

Rejestr zmian dla: Skarga Nadzwyczajna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d