Regulamin Rady

Regulamin pracy Kujawko-Pomorskiej Rady Terenowej  do

Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada nosi nazwę :

Kujawsko-Pomorska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, zwaną dalej Radą

 

§ 2

Rada powołana została przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zarządzeniem  nr 247/2016  z dnia 07 czerwca 2016 roku

§ 3

Rada obejmuje swoją działalnością obszar właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.

 

Rozdział  II

Cele, zadania i środki działania

§ 4

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 2. opiniowanie działalności  organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń  i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
 4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystywania środków z funduszu pomocy postpenitencjarnej,
 7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna i podział kompetencji

§ 5

 1. Kadencja  Rady trwa 4 lata,
 2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwoływane są co najmniej 2 razy w roku,
 3. W skład Rady wchodzą zaproszeni przez Przewodniczącego Rady przedstawiciele podmiotów o których mowa w §4a ust. 1 oraz §2 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym  ( Dz.U. Nr 113 poz. 723 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 46),

§ 6

 1. Radzie Terenowej przewodniczy Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku osobiście lub wiceprzewodniczący,
 2. Organem wykonawczym Rady jest prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i 5 członków;
 3. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego oraz 5 członków ;
 4. Sekretarza prezydium Rady wyznacza przewodniczący;
 5. Prezydium Rady wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej cztery razy w roku,

 

§ 7

Rada może powoływać stałe lub problemowe  Komisje, do których mogą być zapraszane osoby spoza składu rady,

§ 8

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,

§ 9

Posiedzenia Rady oraz Prezydium Rady zwołuje przewodniczący,

§ 10

Rada przedstawia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w terminie do  dnia 31 marca każdego  roku sprawozdanie roczne ze swojej działalności,

§ 11

Obsługę Rady zapewnia Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku,

§ 12

Za udział w pracach Rady członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie, lub inne należności pieniężne,

 

 

Bydgoszcz dn.  21.10.2016 rok

Rejestr zmian dla: Regulamin Rady

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d