Kujawsko-Pomorska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Kujawsko-Pomorska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i  Pomocy Skazanym - podstawowe informacje                                    

              Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego została powołana Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 247/16 z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym na mocy art.40§ 3  Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku  Kodeks karny wykonawczy ( Dz.U.1997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz §4 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spaw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz.U. Nr 113 poz. 723 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 5252 z późn. zm.).

 Na mocy §2 Zarządzenia nr 247/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Przewodniczącym Rady został  Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku   SSO Jolanta Górska.

 Rada obejmuje swoją działalnością obszar właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada odbywa co najmniej dwa posiedzenia w roku , a prezydium Rady  co najmniej cztery posiedzenia w roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele sądów, prokuratur, wojewody kujawsko-pomorskiego, policji, służby więziennej, zaproszonych organów wykonawczych samorządów, wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojewódzkiego urzędu pracy oraz innych instytucji w których kompetencji jest także pomoc w społecznej readaptacji skazanych;

 

Cele, zadania i kompetencje Rady:

1)    organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,

2)    opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,

3)    koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,

4)    podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,

5)    dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,

6)    przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,

7)    inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

 

Link do strony Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości...

Rejestr zmian dla: Kujawsko-Pomorska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d